Tool tự động chấp nhận lời mời kết bạn hoặc từ chối lời mời kết bạn của Access Token nhập vào. Bạn có thể lựa chọn giới tính để có lượng bạn bè như ý.
P/S: Khuyến khích chọn thời gian nghĩ từ 60 giây trở lên để tránh tình trạng khóa tính năng kết bạn của Facebook.
LỜI MỜi KẾT BẠN
Thời gian nghỉ