Tool tự động tham gia nhóm. Nhập vào Danh sách Token và Danh sách ID nhóm để chạy.
P/S: Chỉnh thời gian nghĩ tầm 120 giây trở lên để tránh bị khóa tính năng.
Tham gia nhóm
ID Group(s)
Thời gian nghỉ