Tool thoát nhóm.
P/S: Chỉnh thời gian nghỉ từ 30 giây trở lên để không bị khóa tính năng.
Thoát nhóm
Thời gian nghỉ