Tool tự động gửi tin nhắn đến tất cả bạn đang có.
Spam SMS
* Access Token:

* Nội dung tin nhắn: (hỗ trợ Spin Content {1|2|3})

* Link khi Click: (hỗ trợ Spin Content {1|2|3})

* Tiêu đề Link: (hỗ trợ Spin Content {1|2|3})

* Link ảnh hiển thị: (hỗ trợ Spin Content {1|2|3})

* Mô tả ngắn gọn: (hỗ trợ Spin Content {1|2|3})

* Khoảng cách giữa 2 lần gửi (giây):

* Số bạn bè muốn gửi:

* Lưu ý:
$me - tên người gửi
$you - tên người nhận