Tool tự động mời bạn bè tham gia sự kiện.
Mời bạn bè tham gia sự kiện.
* Access Token:

* Số bạn bè muốn mời của 1 Access Token (LIMIT Friends):

* ID Sự kiện:

* Khoảng cách giữa 2 lần gửi (miliseconds):