Tool tự động share bài viết.
Auto share
* ID Bài Cần Share:

* Nội dung:

* Access Token:

* Khoảng cách giữa 2 Access Token (giây):

* Khoảng cách giữa 2 lần gửi yêu cầu (miliseconds):

* LIMIT (Friends / Groups):

* Chế độ: