Tool Get Access Token Việt Nam Full Quyền. Nhập vào danh sách Account Facebook theo định dạng tdn|pass
P/S: Không lạm dụng tool này để tránh tình trạng Checkpoint. Nếu get Token Account đang sử dụng vui lòng vào xác nhận Checkpoint rồi trở lại Get sẽ không bị Checkpoint nữa.
Get Access Token (0)
Kết quả Get Access Token
Access Token Live(0) Access Token Die(0)