AUTO SHARE POST VÀO NHÓM MIỄN PHÍ

CẤU HÌNH AUTO SHARE NHÓM
Note
- Để 1 token 1 dòng
- Check token live ở đây
- Check Post để kiếm tra post đã bị xóa chưa
- Clear Logs để xóa log nếu quá dài
BÁO CÁO TÌNH TRẠNG AUTO SHARE NHÓM
  Tổng số token0
  ID Postnull
  Tổng số share thành công0
  Đang Share:null
  Tổng số nhóm của token đang share0
  Tổng số share lỗi0